Home » Acte normative

Acte normative

Acte legislative și normative din domeniul învățământului

Codul educației Legea nr. 152 din 17.07.2014

HOTĂRÎRE Nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă

STRATEGIA de dezvoltare aeducației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014

STRATEGIA de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 Hotărîrea Guvernului nr.97 din 1 februarie 2013

STRATEGIA de dezvoltare „Educația 2030” și a Programului de implementare a acesteia pentru anii 2023-2025

Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar OME nr 550 din 10 iunie 2015 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2015 nr. 206-210 art. 1362

Hotărîrea Guvernului Nr. 230 din 04.05.2015 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020

Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic

Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza sistemului de credite de studii transferabile

Ordinul nr. 609 din 19 decembrie 2017, Cu privire la implementarea sistemului de management al calității în învățământul profesional tehnic

Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova

PLANUL-CADRU pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Admitere

Ordin MS nr.691-2022 Cu privire la organizarea admiterii și înmatriculării in invățământul profesional tehnic secundar, postsecundar, postsecundar nonterțiar și invățământul dual

Ordin MS nr.624-2023 Cu privire la organizarea admiterii și înmatriculării in invățământul profesional tehnic secundar, postsecundar, postsecundar nonterțiar și invățământul dual

Activitatea serviciului economico-financiar

Informația despre comanda de stat pentru anul 2022

Informația despre comanda de stat pentru anul 2023

Bugetul aprobat, planul și raportul financiar anual pentru anul 2021

Bugetul aprobat, planul si raportul financiar anual pentru anul 2022

Bugetul aprobat, planul si raportul financiar anual pentru anul 2023

Raport anual privind realizarea procedurilor achizițiilor publice pentru anul 2021

Raport anual privind realizarea procedurilor achizițiilor publice pentru anul 2022

 

Acte normative interne

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Colegiului de Medicină Ungheni

Regulamente

Regulament de organizare și funcționare a căminului Colegiului de Medicină Ungheni

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului de etică din Colegiului de Medicină Ungheni

Regulamentde organizare şi funcţionare a Consiliului elevilor din Colegiul de Medicină Ungheni

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare

Proceduri

Procedura de examinare, notare și promovare a elevilor pe parcursul programelor de studii

Procedura de organizare și desfășurare a concursului Vivat Profesia

Procedura de realizare și evaluare a studiului individual, restanțelor și consultațiilor

Procedura de întrerupere/ exmatriculare/restabilire a elevilor la studii

Procedura cu privire la frecvență

Procedura cu privire la organizarea și realizarea examenului de calificare

Procedura de organizare și desfășurare a stagiilor practice

Procedura privind acordarea burselor elevilor în CMU

Procedura de cazare cazarea elevilor în căminul studenţesc

Procedura de admitere la programe de formare profesională

Procedura de realizare a Concursului de admitere prin transfer la locurile declarate vacante

Procedura privind transferul de la contract la buget

Instrucțiuni

INSTRUCȚIUNE cu privire la măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea și funcționarea căminului IP CMU în contextul epidemiologic al COVID – 19, anul de studii 2020-2021

INSTRUCȚIUNE cu privire la măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității în IP CMU în contextul epidemiologic al COVID – 19

INSTRUCȚIUNE cu privire la admiterea online

Rapoarte


Raport Colegiu de Medicina Ungheni 2015-2016

Raport Colegiu de Medicina Ungheni 2016-2017

Raport Colegiu de Medicina Ungheni 2017-2018

Raport Colegiu de Medicina Ungheni 2018-2019

Raport Colegiu de Medicina Ungheni 2019-2020

Raport Colegiu de Medicina Ungheni 2020-2021

Raport Colegiu de Medicina Ungheni 2022-2023

 

Planuri de activitate

Plan de activitate CMU 2017-2018

Plan de activitate CMU 2018-2019

Plan de activitate CMU 2019-2020

Plan de activitate CMU 2020-2021

Plan de activitate CMU 2021-2022

Plan de activitate CMU 2022-2023

Plan de activitate CMU 2023-2024

Programe de activitate

Progr de activitate CMU 2014-2015

Progr de activitate CMU 2015-2016

Progr de activitate CMU 2016-2017

Declarații de răspundere Managerială

Declarație de răspundere Managerială 2018

Declarație de răspundere Managerială 2019

Declarație de răspundere Managerială 2020

Declarație de răspundere Managerială 2021

Declarație de răspundere Managerială 2022

Declarație de răspundere Managerială 2023