Cazarea în căminul Colegiului

Cazarea în căminului CMU se va efectua în data de 28.08.2019 pentru elevii anului II-V de studii, orele 9:00-13:00.
Pentru elevii anului I, înmatriculați în anul de studii 2019-2020, cazarea va avea loc în data de 29.08.2019, orele 9:00-13:00.
(more…)

Admiterea 2019 – Transfer.

Lista elevilor înmatriculați la studii prin transfer în anul II:

Nr. Numele, Prenumele MC Buget / Contract
1 LICA NADEJDA  8,96 Buget 
2 VOICU ANGHELINA  8,81 Buget 

AVIZ ADMITEREA 2019

IP Colegiul de Medicină Ungheni anunță Concurs repetat:

   – pentru deținătorii diplomei BAC, certificat de liceu, studii medii de cultură generală;

pentru deținătorii certificatelor de studii gimnaziale.

Notă: Perioada de depunere a dosarelor la

Concursul repetat până la data de 10 august.

 

Telefon de contact: 023622108  – anticamera/ 068542702 – Ana Langa, secretar Comisia de admitere.

                                

 

Rezultate Admiterea 2019

Lista candidaților admiși la buget:

(more…)

ADMITERE – INFO

Dosarul

candidatului la admitere

cuprinde următoarele documente:

 

 

 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. Certificatul de naștere/buletinul de identitate(copie);
 3. Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 4. Certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U) eliberat în anul admiterii;
 5. 6 fotografii 3×4 cm, color;
 6. Chitanța de plată a taxei de înscriere.

La concursul de admitere

se pot înscrie absolvenții:

 

 • de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;
 • de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
 • ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
 • ai școlii profesionale, cu Certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale;
 • ai școlii profesionale, cu Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale;
 • de liceu, cu Certificat de studii liceale.

 

Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%,

dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente: 

 1. Adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;
 2. Certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
 3. Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 4. Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
 5. Certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R. Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 6. Certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 7. Confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 8. Extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 9. Copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).

 

 

 

Calcularea mediei de concurs (MC)

 1. Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

 1. Se stabilesc următoarele discipline de profil: limba de instruire, biologia, chimia şi fizica/matematica/informatica;

– Pentru cetățenii alolingvi care optează pentru programe de studii cu predare în limba română, la media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP), limba de instruire se substituie cu limba română.

 1. În cazul în care în actul de studii al candidatului lipseşte o disciplină din cele prevăzute pentru calcularea mediei de concurs, Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ stabilește o altă disciplină de profil, întocmind un proces-verbal.
 2. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender, care nu au studiat după programele de învăţământ aprobate de MECC, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP) și nota medie generală conform actului de studii (MNG):

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNG

 1. Pentru absolvenții de liceu / școlii medii generale, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP) și nota medie generală conform actului de studii (MNG):

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNG

 1. Pentru elevii cu situația școlară încheiată ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară / claselor a 10-a de liceu înmatricularea prin transfer în anul doi de studiu se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP).
 2. Media de concurs (MC) se calculează în prezenţa candidatului şi se înscrie în registrul de evidenţă a depunerii documentelor şi în recipisa eliberată candidatului drept confirmare a depunerii documentelor.

Examinarea contestațiilor

 1. Comisia de examinare a contestațiilor se constituie din preşedinte şi 2-3 membri, pe programe de formare profesională la disciplinele prevăzute pentru probele de aptitudini, în cazul în care acestea sunt prevăzute în prezentul Regulament.
 2. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestațiilor nu pot fi membri ai Comisiei de admitere şi ai Comisiilor de examinare. Componenţa comisiei este aprobată prin ordinul directorului instituţiei de învăţământ.
 3. Comisia funcționează din momentul începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării candidaţilor înmatriculaţi.
 4. Contestațiile se depun nu mai târziu de 24 de ore din momentul afişării rezultatelor intermediare sau finale, inclusiv pentru probele de aptitudini.
 5. Comisia examinează cererea de contestație a candidatului şi prezintă concluziile de soluționare preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de contestație sunt definitive şi se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestație.
 6. Remunerarea membrilor Comisiei de contestație se efectuează în condiţiile legii, în conformitate cu numărul de ore efectiv lucrate.