Acasă » Admitere » Admiterea 2020 Dosar

Admiterea 2020 Dosar

Depunerea dosarelor începând cu 13 iulie 2020

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele acte oficiale:

 1. Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
 2. Buletinul de identitate/certificatul de naștere (copie);
 3. 6 fotografii color cu dimensiunea 3×4 cm;
 4. Buletinul de identitate a unui sau a ambilor părinți (copie);
 5. Certificate despre component familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații din familii cu patru sau mai mulți copii);
 6. Cererea de înscriere la concurs;
 7. Chitanța de plată a taxei de înscriere.

La concursul de admitere se pot înscrie absolvenții: 

 • de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;
 • de liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
 • ai școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
 • ai școlii profesionale, cu Certificat de absolvire a școlii profesionale și Atestat de studii medii generale;
 • ai școlii profesionale, cu Certificat de calificare la specialități conexe meseriei inițiale;
 • de liceu, cu Certificat de studii liceale.

Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%,

dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente: 

 1. Adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;
 2. Certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
 3. Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 4. Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
 5. Certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R. Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 6. Certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 7. Confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 8. Extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 9. Copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).