Acasă » Admitere » ADMITEREA 2016

ADMITEREA 2016

COLEGIUL DE MEDICINĂ

Ungheni

Specialitatea: MEDICINĂ GENERALĂ

Calificarea: ASISTENT MEDICAL

Admiterea la studii se efectuează în bază de concurs

 

Durata studiilor – în bază studiilor gimnaziale- 5 ani (cu posibilitatea susținerii

bacalaureatului la finele anului III)

                           – în bază studiilor liceale (diploma BAC sau Certificat de studii liceale)

                               şi a studiilor medii de cultură generală-3 ani

                         

Studiile se efectuează în limba română, cu finanțare bugetară  sau contract.

 

Elevii înmatriculați sînt asigurați cu cămin.

 

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 1. Actul de studii in original (cu anexa respectiva);
 2. Buletinul de identitate sau adeverinta de nastere (pentru cei care n-au atins varsta de 16 ani);
 3. 6 fotografii color 3×4;
 4. Certificatul medical tip (n 086 – U sau nr. 086 – E) eliberat în anul admiterii;
 5. Copia buletinului de identitate a unui sau a ambilor parinti (cu anexa);
 6. Livretul militar sau adeverinta de premilitar;
 7. Certificat despre componența familiei;
 8. Alte acte (vezi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de  învăţănt profesional tehnic postsecundar din R. Moldova)

 

 

 

Or.Ungheni

Str. Mihai Eminescu, nr.73

Tel: (236) 2-21-08

Fax: (236) 2-44-59

Email: colmedun@gmail.com

WEB www.colmedun.md

 

Formula de calculare a mediei de concurs  (MC)

MC = 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

 

MNPD- media notelor anuale la 4 discipline de profil

MNEA –media notelor de la examenele de absolvire

  Discipline de profil :

limba de instruire, biologia, chimia, matematica

Pentru absolvenții de liceu, deținători ai certificatelor de studii liceale

 MC = 0,6 MNDP + 0,4 MGCA

MNPD- media notelor anuale la 4 discipline de profil

MGCA-  media generală a certificatului academic

 

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri pentru următoarele categorii de candidaţi:

1)  copiii rămaşi fără ocrotire părintească;

2)  copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;

3)  copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;

4)  copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare  pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R.Moldova; la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;

5)  copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la оntreținerea părinților;

6)  copiii de etnie romă;

7)  tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen

 

Dosarul pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, cuprinde suplimentar următoarele documente:

 1. Adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original.
 2. Certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original.
 3. Actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale.
 4. Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu,    precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de Ministerul Educaţiei sau de    ministerele de resort.
 5. Certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea    integrităţii şi Independenţei R. Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl,    eliberat de organele abilitate în original.
 6. Certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii).
 7. Confirmarea apartenenţei la familii de romi.
 8. Extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în cîmpul muncii);
 9. Copia certificatului de naştere al unuia din părinţi,   pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).
 10. Livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

 

EXTRAS din  REGULAMENTUL

 de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară

Extras


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

22 + = 26