Acasă » Uncategorized » ADMITEREA 2015

ADMITEREA 2015

COLEGIUL DE MEDICINĂ UNGHENI

anunță admiterea

 la specialitatea  Medicină  generală, calificarea Asistent Medical

 

Durata studiilor – în bază de studii gimnaziale- 5 ani (cu posibilitatea susținerii bacalaureatului la finele anului trei )

– în bază de studii liceale, medii de cultură generală-3 ani

Studiile se efectuează în limba română, cu finanțare bugetară  sau contract.

 

         Termenul de depunere a actelor: 16 iulie- 08 august 2015

 

 Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

1) copia buletinului de identitate (pașaportul);

2) actul de studii, în original cu anexa respectivă;

3) certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat;

4) 6 fotografii 3×4 cm, color;

     Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente:

1) adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea instanței de

judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, eliberată în anul admiterii, în original;

2) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;

3) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;

4) diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc, organizate de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort;

5) certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a

participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate, în original;

6) certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);

7) confirmarea apartenenţei la familii de romi;

8) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în cîmpul muncii);

9) certificatul de studii, cu notele la examenele de absolvire şi situaţia şcolară pe anii de studii,pentru absolvenţii instituţiilor de învățămînt din România, promoţia anului admiterii, urmînd ca actul de studii să fie prezentat ulterior;

La depunerea dosarului, candidaţii vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

Oraşul Ungheni

strada Mihai Eminescu, nr.73

Tel: (236) 2-21-08

  Fax: (236) 2-44-59

Email: colmedun@gmail.com


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

+ 78 = 84