Home » Acte normative

Acte normative

 

Acte legislative și normative din domeniul învățământului

Codul educației Legea nr. 152 din 17.07.2014

HOTĂRÎRE Nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă

STRATEGIA de dezvoltare aeducației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014

STRATEGIA de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 Hotărîrea Guvernului nr.97 din 1 februarie 2013

Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar OME nr 550 din 10 iunie 2015 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2015 nr. 206-210 art. 1362

Hotărîrea Guvernului Nr. 230 din 04.05.2015 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020

Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic

Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza sistemului de credite de studii transferabile

Ordinul nr. 609 din 19 decembrie 2017, Cu privire la implementarea sistemului de management al calității în învățământul profesional tehnic

Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova

Acte normative interne

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Colegiului de Medicină Ungheni

Metodologii

Metodologia privind evaluarea activității de învățare a elevilor din Colegiul de Medicină Ungheni

Metodologia de angajare a personalului didactic și angajarea personalului nedidactic și auxiliar

Metodologia de realizare a Concursului de admitere prin transfer la locurile declarate vacante în Colegiul de Medicina Ungheni

Metodologia de realizare și evaluare a studiului individual, restanțelor și consultațiilor

Metodologia de restabilire a studenților la studii din Colegiul de Medicină Ungheni

Metodologia plasării în câmpul muncii a absolvenților Colegiului de Medicina Ungheni

Metodologie privind cazarea elevilor în căminul Colegiului de Medicină Ungheni

Metodologia cu privire la eliberarea, evidenţa şi păstrarea actelor in Colegiu de Medicină Ungheni

Metodologia privind examinarea, notarea şi promovarea elevilor pe parcursul programelor de studii in Colegiul de Medicină Ungheni

Regulamente

Regulament de organizare și funcționare a Secției pentru asigurarea calității în Colegiul de Medicină Ungheni

Regulament de organizare și funcționare a Secției studii din Colegiul de Medicină Ungheni

Regulament de organizare și funcționare a serviciului personal din Colegiul de Medicină Ungheni

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Profesoral din Colegiul de Medicină Ungheni

Regulamentul cu privire la frecvență din Colegiul de Medicină Ungheni

Regulamentul de organizare și funcționare a Catedrei din Colegiul de Medicină Ungheni

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Colegiul de Medicină Ungheni

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Metodico-științific din Colegiul de Medicină Ungheni

Regulament de organizare și funcționare a Cabinetului metodic din Colegiul de Medicină Ungheni

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea internă și asigurare a calității CEIAC în Colegiul de Medicină Ungheni

Regulament de organizare și funcționare a căminului Colegiului de Medicină Ungheni

Regulament de organizare și funcționare a Secției Educație din Colegiul de Medicină Ungheni

Rapoarte

Raport Colegiu de Medicina Ungheni 2017-2018